Referat Organizacyjny (OR)


1. Do zadań Referatu Organizacyjnego w zakresie organizacji pracy należy:

 1. zapewnienie sprawnej organizacji pracy i funkcjonowania Urzędu i jego wszystkich wydziałów - usprawnianie prac Urzędu oraz wprowadzanie nowych metod i technik zarządzania,
 2. inicjowanie i koordynowanie prac związanych z doskonaleniem funkcjonowania administracji gminnej, związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej,
 3. ogólny nadzór nad stosowaniem prawa, a w szczególności przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
 4. ogólny nadzór i koordynacja wykonywania zarządzeń Burmistrza,
 5. wykonywanie (w zleconym zakresie) prac związanych z wyborami parlamentarnymi, prezydenckimi, samorządowymi, organów jednostek pomocniczych gminy oraz przeprowadzaniem referendów.

2. W zakresie obsługi Sekretariatu Burmistrza do zadań Referatu należy:

 1. zapewnienie obsługi organizacyjno-administracyjnej i kancelaryjno-technicznej pracy Burmistrza i Sekretarza,
 2. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Burmistrza oraz koordynacja ich rozpatrywania,
 3. przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu,
 4. prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał Rady,
 5. prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych
 6. obsługa techniczna i kancelaryjna spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza, i Sekretarza.

3. W zakresie Kancelarii Ogólnej Urzędu do zadań Referatu należy należy:

 1. udzielanie informacji o kompetencjach poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny i sposobie załatwiania poszczególnych spraw - bezpośrednio i telefonicznie,
 2. obsługa biura podawczego, w tym w szczególności przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu oraz prowadzenie ewidencji korespondencji,
 3. obsługa w zleconym zakresie elektronicznego obiegu dokumentów,
 4. nadzór nad tablicami ogłoszeń urzędu umieszczanie urzędowych ogłoszeń i obwieszczeń,
 5. prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego, z zastrzeżeniem kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego.

4.W zakresie obsługi Biura Rady do zadań Referatu należy:

 1. zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej prac Rady i jej komisji,
 2. przygotowywanie we współpracy z sekretariatem Burmistrza i właściwymi merytorycznie referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji oraz zarządzeń, decyzji i postanowień Burmistrza oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
 3. przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu oraz miejskim jednostkom organizacyjnym podjętych uchwał Rady oraz opinii komisji
 4. przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
 5. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
 6. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady oraz jej komisji,
 7. protokołowanie sesji, oraz w zleconym zakresie posiedzeń, zebrań i spotkań,
 8. prowadzenie rejestru uchwał Rady, komisji Rady oraz ich udostępnianie mieszkańcom,
 9. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
 10. prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady oraz koordynacja ich rozpatrywania,
 11. prowadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawa miejscowego publikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
 12. zamieszczanie, koordynowanie, monitorowanie informacji oraz dokumentów na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.


5.W zakresie obsługi administracyjnej Urzędu do zadań Referatu należy:
 1. zapewnienie ochrony mienia Urzędu,
 2. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
 3. zaopatrzenie materiałowo - techniczne na cele biurowe oraz prowadzenie dystrybucji materiałów biurowych i kancelaryjnych,
 4. nadzór nad funkcjonowaniem łączności telefonicznej Urzędu,
 5. gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami i formularzami,
 6. zaopatrywanie Urzędu w pieczęcie, prowadzenie ich rejestru oraz kasowanie po zużyciu,
 7. analiza potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie usług transportowych,
 8. zapewnienie transportu dla Burmistrza oraz w razie potrzeb dla innych komórek organizacyjnych Urzędu
 9. prenumerata wydawnictw, czasopism i dzienników, zaopatrzenie wydziałów w literaturę fachową,
 10. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń poligraficznych w Urzędzie,
 11. utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku Urzędu,
 12. zapewnienie dozoru i ochrony obiektów i mienia Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny,
 13. znakowanie pomieszczeń i budynków Urzędu (w szczególności tablice urzędowe, informacyjne),
 14. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Gminy.


6.Do zadań Referatu w zakresie kadr, szkolenia i bhp należą sprawy:
 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych - za wyjątkiem kierowników szkół i placówek oświatowych,
 2. przechowywanie akt osobowych pracowników,
 3. prowadzenie naboru pracowników Urzędu,
 4. organizacja i nadzór praktyk, staży i przygotowania zawodowego oraz innej aktywizacji zawodowej
 5. przechowywanie dokumentacji oraz prowadzenie w zakresie zleconym przez Burmistrza spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 6. kontrola przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie,
 7. prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, w tym organizacja i przeprowadzanie szkoleń,
 8. wydawanie zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia przez pracowników Urzędu,
 9. organizowanie (zlecanie) szkoleń wstępnych i okresowych pracowników z zakresu bhp,
 10. prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami w drodze do i z pracy oraz w pracy,
 11. współpraca z państwową inspekcją pracy,
 12. nadzór nad terminowością badań okresowych pracowników,
 13. realizacji zadań wynikających ze współpracy pomiędzy Gminą a sądami w zakresie wykonania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej,
 14. przygotowywanie i organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy z wyjątkiem dyrektorów szkół i przedszkoli.

7. Do zadań Referatu w zakresie obsługi informatycznej Urzędu należy:

 1. nadzór nad całością prac związanych z informatyzacją Urzędu,
 2. obsługa informatyczna (serwis) oraz doradztwo informatyczne dla pracowników urzędu,
 3. administrowanie siecią komputerową Urzędu, w tym zarządzanie systemem dostępu do zbiorów danych i zapewnieniem prawidłowej realizacji ustaw i przepisów szczególnych w tym zakresie,
 4. zapewnienie bezpieczeństwa danych zawartych w komputerowych zbiorach danych Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi przyjętymi w Urzędzie,
 5. zapewnianie sprawności i bezpieczeństwa systemu wprowadzania danych na urzędową stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej,
 6. wdrażanie przyjętych przez Urząd nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w informatyce, w szczególności dotyczących elektronicznego obiegu dokumentów i stosowania podpisu elektronicznego,
 7. zapewnienie sprawności i bezpieczeństwa systemu łączności internetowej wykorzystywanej w pracy urzędu.PRACOWNICY:

Justyna Płowiec
Stanowisko ds. Kadr
Imię:
Justyna
Nazwisko:
Płowiec
Email:
kpio@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 117
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Artur Gąsior
Sekretrz Urzędu
Imię:
Artur
Nazwisko:
Gąsior
Tytuł:
mgr
Email:
umig@szczekociny.pl
Telefon:
(+48 34) 355-70-50 wew. 107
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Marzena Krupa
Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego (OR-AZ)
Imię:
Marzena
Nazwisko:
Krupa
Email:
sekretariat@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 119, wew. 108
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Aneta
Nazwisko:
Ryłko
Email:
sekretariat@szczekociny.pl
Telefon:
343557050
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Mariola Kopeć
Stanowisko ds. Obsługi RMiG
Imię:
Mariola
Nazwisko:
Kopeć
Telefon:
342557050 wew. 125
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Robert Dzienniak
Stanowisko ds. Informatyki
Imię:
Robert
Nazwisko:
Dzienniak
Email:
bip@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 108
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Justyna
Nazwisko:
Płowiec
Email:
kpio@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 117
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Marzena
Nazwisko:
Krupa
Email:
sekretariat@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 119, wew. 108
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Mariola
Nazwisko:
Kopeć
Telefon:
342557050 wew. 125
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Artur
Nazwisko:
Gąsior
Tytuł:
mgr
Email:
umig@szczekociny.pl
Telefon:
(+48 34) 355-70-50 wew. 107
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Robert
Nazwisko:
Dzienniak
Email:
bip@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 108
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Aneta
Nazwisko:
Ryłko
Email:
sekretariat@szczekociny.pl
Telefon:
343557050
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  19‑04‑2013 14:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  19‑04‑2013 14:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑08‑2017 12:13:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie