Referat Finansowy (FN)


1. Do zadań Referatu w zakresie księgowości należy:

 1. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej budżetu Gminy w tym Urzędu Miasta i Gminy,
 2. sporządzanie sprawozdań finansowych określonych w ustawie o rachunkowości i rozporządzeniach regulujących prowadzenie rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych,
 3. prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku od towarów i usług (VAT), sporządzanie i składanie deklaracji VAT oraz odprowadzanie należnego podatku, sporządzanie faktur VAT,
 4. ewidencjonowanie składników majątkowych oraz rozliczanie inwentaryzacji,
 5. pobór i windykacja należności za oddane w użytkowanie, użyczenie, dzierżawę lub najem nieruchomości Gminy oraz niektórych innych należności Gminy za wyjątkiem należności pobieranych w trybie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
 6. współpraca przy opracowywaniu części finansowej wniosków dla pozyskania środków pozabudżetowych, w szczególności z Unii Europejskiej,
 7. współpraca wraz z innymi referatami w zakresie rozliczeń pozyskanych środków pozabudżetowych,
 8. realizacja zadań związanych z planowaniem i sprawozdawczością budżetową a w szczególności:
 • opracowywanie projektu uchwały budżetowej i przedkładanie go Burmistrzowi,
 • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy,
 • sporządzanie informacji i analiz niezbędnych do podejmowania uchwał w sprawach gospodarki finansowej Gminy,
 • sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz innych sprawozdań z zakresu budżetu i finansów gminy przewidzianych przepisami prawa, oprócz sprawozdań finansowych określonych w ustawie o rachunkowości i rozporządzeniach regulujących prowadzenie rachunkowości w jednostkach sfery finansów publicznych,
 • sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń burmistrza w innych sprawach dotyczących budżetu i finansów.

9. prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu, a w szczególności:

 • obsługa wynagrodzeń z tytułu umów o pracę - naliczanie wynagrodzeń, dokonywanie potrąceń i przygotowanie list do wypłaty,
 • wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i innych przepisów związanych z wynagrodzeniami, a w szczególności potrącanie należnych składek i zaliczek na podatek dochodowy i ich przekazywanie (przelewy)
 • sporządzanie deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzanie pracownikom informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych do ZUS
 • Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniach dla odpowiednich organów oraz dla pracowników
 • Naliczanie, składanie deklaracji i regulowanie należnych składek do PFRON,
 • Sporządzanie oraz aktualizacja planu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych10. realizacja zadań związanych z obsługą pożyczek, kredytów, dotacji, a w szczególności:

a) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskiwania kredytów, pożyczek i oraz obsługa długu Gminy z tytułu kredytów,pożyczek

b) przygotowanie zleceń do przekazywania środków gminnym jednostkom organizacyjnym z tytułu zasilenia w środki lub dotacji z budżetu na podstawie planu wydatków i składanych wniosków,

c) przyjmowanie rozliczeń udzielanych dotacji z budżetu, oraz sprawdzanie ich zgodności z zawartymi umowami i porozumieniami,

11. Prowadzenie obsługi kasowej Gminy oraz Urzędu
12. Rozliczanie delegacji z odbytych podróży służbowych,
13. Ustalanie i rozliczanie zaliczek.
 

2. Do zadań Referatu w zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej należy:

 1. dokonywanie czynności sprawdzających mających na celu: sprawdzenie terminowości składania przez podatników deklaracji, formalnej poprawności deklaracji, ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami,
 2. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem zobowiązań podatkowych na majątku podatnika,
 3. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg podatkowych, umarzaniem, rozkładaniem na raty i odraczaniem terminów płatności należności z tytułu podatków i opłat stanowiących w całości dochody gminy, a pobieranych przez urząd skarbowy,
 4. prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia lub określenia wysokości podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportu oraz opłat lokalnych i opłaty skarbowej,
 5. prowadzenie postępowań w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych oraz opłacie skarbowej,
 6. prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia pomocy de minimis oraz indywidualnej pomocy publicznej w zakresie ulg w zapłacie podatków lokalnych,
 7. prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu pomocy publicznej udzielonej w formie ulg w zapłacie podatków lokalnych i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
 8. wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty albo stan prawny wynikający z ewidencji podatkowej nieruchomości, rejestrów lub innych danych podatkowych,
 9. sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 10. sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty,
 11. prowadzenie postępowań w sprawach udzielania ulg podatkowych, umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności podatków i opłat lokalnych, do których zastosowanie mają przepisy ustawy Ordynacja podatkowa,
 12. sporządzanie informacji podatkowych na wniosek jednostek organizacyjnych KRUS, ZUS, ośrodków pomocy społecznej oraz innych uprawnionych instytucji,
 13. sporządzanie informacji, analiz i prognoz finansowych w zakresie podatków i opłat lokalnych na potrzeby organów gminy,
 14. przygotowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych,
 15. sporządzanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych,
 16. sporządzanie sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych z tytułu podatków lokalnych w zakresie skutków udzielonych ulg i zwolnień,
 17. sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej z tytułu ulg w zapłacie podatków i opłat lokalnych,

3. Do zadań Referatu w zakresie poboru podatków i opłat lokalnych i opłaty skarbowej należą w szczególności:
 1. prowadzenie w księgach rachunkowych (ewidencji analitycznej) ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej
 2. dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie terminowości wpłat należności przez podatników
 3. podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych ( upomnienia, tytuły wykonawcze i inne przewidziane prawem)
 4. sporządzanie informacji podatkowych na wniosek organów egzekucyjnych,
 5. sporządzanie wniosków o wpis i wykreślenie wpisu hipoteki przymusowej z tytułu zobowiązań podatkowych oraz z tytułu zaległości podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych,
 6. sporządzanie wniosków o wpis i wykreślenie wpisu zastawu skarbowego z tytułu zobowiązań podatkowych oraz z tytułu zaległości podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych do rejestru zastawów skarbowych,
 7. dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości,
 8. prowadzenie postępowań w sprawach udzielania ulg podatkowych, umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności podatków i opłat lokalnych, do których zastosowanie mają przepisy ustawy Ordynacja podatkowa,
 9. prowadzenie spraw związanych z zaliczaniem wpłat na poczet zaległości podatkowych oraz zwrotem nadpłat,
 10. przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo-kasowego inkasentów,
 11. sporządzanie sprawozdań jednostkowych z wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
 12. sporządzanie sprawozdań cząstkowych o zaległościach we wpłatach z tytułu podatków i opłat lokalnych,
 13. ustalenie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych oraz wydawanie tych zaświadczeń,
 14. wystawianie kasowych dowodów wpłat podatków lokalnych.

4. W zakresie działalności kontrolnej:

 1. przeprowadzanie kontroli podatkowej u podatników i inkasentów, której celem jest sprawdzenie czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego,
 2. przygotowywanie i składanie wniosków do właściwych organów, o ukaranie podatników w trybie przepisów kodeksu karno-skarbowego.

PRACOWNICY:

Ilona Grabarska
Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej (Z-ca SKARBNIKA)
Imię:
Ilona
Nazwisko:
Grabarska
Email:
kpio@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 115
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Joanna Dzienniak
Stanowisko ds. Sprawozdawczości i Planowania
Imię:
Joanna
Nazwisko:
Dzienniak
Email:
kpio@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 113
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Paulina Boryń
Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej
Imię:
Paulina
Nazwisko:
Boryń
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Angelika Krzętowska
Stanowisko ds. Wymiaru Podatków - I
Imię:
Angelika
Nazwisko:
Krzętowska
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Karolina Kowalik
Pracownik administracyjny
Imię:
Karolina
Nazwisko:
Kowalik
Telefon:
34 3557050 wew. 100
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Justyna Płowiec
Stanowisko ds. Obsługi Finansowej Budżetu
Imię:
Justyna
Nazwisko:
Płowiec
Email:
kpio@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 117
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Anna Skóra
Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat - II
Imię:
Anna
Nazwisko:
Skóra
Email:
kpio@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 115
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Teresa Wojciechowska
Stanowisko ds. Wymiaru Podatków - II
Imię:
Teresa
Nazwisko:
Wojciechowska
Email:
kpio@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 114
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Agata Berdyn
Stanowisko ds. Sprawozdawczości i Księgowości Podatkowej
Imię:
Agata
Nazwisko:
Berdyn
Email:
kpio@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 113
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Ewa
Nazwisko:
Pniak
Email:
skarbnik@szczekociny.pl
Telefon:
(+48 34) 355-70-50 wew. 116
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Paulina
Nazwisko:
Boryń
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Angelika
Nazwisko:
Krzętowska
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Karolina
Nazwisko:
Kowalik
Telefon:
34 3557050 wew. 100
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Teresa
Nazwisko:
Wojciechowska
Email:
kpio@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 114
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Anna
Nazwisko:
Skóra
Email:
kpio@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 115
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Ewa
Nazwisko:
Pniak
Email:
skarbnik@szczekociny.pl
Telefon:
(+48 34) 355-70-50 wew. 116
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Justyna
Nazwisko:
Płowiec
Email:
kpio@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 117
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Ilona
Nazwisko:
Grabarska
Email:
kpio@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 115
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Joanna
Nazwisko:
Dzienniak
Email:
kpio@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 113
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Agata
Nazwisko:
Berdyn
Email:
kpio@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 113
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  19‑04‑2013 14:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  19‑04‑2013 14:37:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑10‑2019 15:20:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie