Referat Spraw Obywatelskich (SO)


Do zadań Referatu w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych należy:
 1. prowadzenie dokumentacji ewidencji mieszkańców w postaci kart osobowych mieszkańców,
 2. prowadzenie ewidencji pobytu czasowego obywateli polskich i cudzoziemców,
 3. prowadzenie i aktualizowanie komputerowej bazy danych w zakresie ewidencji ludności,
 4. prowadzenie rejestru wyborców,
 5. prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym w sprawach meldunkowych,
 6. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu zameldowań i wymeldowań z urzędu,
 7. wydawanie poświadczeń zamieszkania, zaświadczeń i poświadczeń w sprawach rentowych i związanych z zatrudnieniem poza granicami Polski,
 8. współdziałanie z PESEL, USC, urzędami gmin, organami policji i wojskowymi w sprawach wynikających z ruchu ludności oraz w zakresie przestrzegania dyscypliny meldunkowej, a także w związku z wystawianiem dokumentu tożsamości,
 9. sporządzanie wykazu osób podlegających rejestracji na potrzeby kwalifikacji wojskowej,
 10. nadawanie numerów ewidencyjnych w dokumentacji ewidencyjnej i dowodowej
 11. załatwianie wszelkich pozostałych spraw obywateli wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
 12. wydawanie, wymiana i kasowanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
 13. Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń na podstawie dokumentacji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
 14. prowadzenie archiwum teczek dokumentów tożsamości oraz dokumentacji ewidencyjnej.
 15. Przygotowywanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, przygotowywanie wykazów osób zmarłych dla Urzędów Skarbowych,
 

Do zadań Referatu w zakresie spraw wojskowych należy:

 

 1. Udział w przygotowaniu kwalifikacji wojskowej i jej przeprowadzeniu.
 2. przygotowanie rozstrzygnięć w przedmiocie grzywny w celu rejestracji lub przymuszenia w przedmiocie doprowadzenia osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej,
 3. przygotowywanie decyzji Wójta orzekających o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
 4. prowadzenie w czasie kwalifikacji wojskowej, listy osób, które stawiły się do komisji kwalifikacji wojskowejDo zadań Referatu w zakresie spraw obronnych należy:

 
 1. Przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony określonych w ustawach
 2. Organizowanie i wykonywanie przez jednostki organizacyjne gminy zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w tym ustalanie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji.
 3. Organizowanie formacji obronnych i koordynowanie ich działań oraz inne sprawy określone odrębnymi przepisami.
 4. Organizowanie akcji kurierskiej.
 5. Organizowanie systemu kierowania obronnością w gminie
 

Do zadań Referatu w zakresie obrony cywilnej należy:

 1. opracowywanie i aktualizowanie planów obrony cywilnej,
 2. planowanie i organizacja systemu kierowania obroną cywilną,
 3. zorganizowanie i przygotowanie do działania sił OC,
 4. aktualizacja planów działania formacji OC,
 5. planowanie i utrzymanie w gotowości do użycia sił i środków OC do likwidacji skutków klęsk żywiołowych, awarii i katastrof,
 6. opracowywanie i aktualizowanie planów:

a) ewakuacji ludności z miejsc zagrożonych,

b) zastępczego miejsca szpitalnego,

7. współdziałanie z placówkami służby zdrowia w zakresie pomocy ludności poszkodowanej,

8. przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,

9.współdziałanie z zakładami pracy oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,

10.planowanie i organizacja działalności szkoleniowo-popularyzacyjnej,

11. prowadzenie w powyższym zakresie szkoleń.
Do zadań Referatu w zakresie spraw ochrony przeciwpożarowej należy:
 1. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Szczekociny.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu: bieżącego utrzymania, remontów i rozbudowy budynków remiz ochotniczych straży pożarnych.
 3. Obliczanie ekwiwalentu za udział w działaniach pożarniczych i szkoleniach strażaków.
 4. realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz innych nadzwyczajnych zagrożeń,
 5. współpraca w tym zakresie z organami policji i straży pożarnych,
 6. analizy potrzeb jednostek OSP w zakresie wyposażenia w niezbędny sprzęt,
 7. obsługi organizacyjnej OSP
 8. realizacji innych zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

 


W zakresie działalności gospodarczej i handlu do zadań referatu należy w szczególności:

 
 1. Realizacja działań z zakresu Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących udzielania zezwoleń, odmowy udzielania zezwoleń, cofania zezwoleń, wygaszania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Ustalenie wysokości i kontrola wnoszenia opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 4. Nadzór nad funkcjonowaniem handlu i gastronomii w gminie.
 5. Prowadzenie rejestru obiektów agroturystycznych prowadzonych przez rolników i wydawanie zaświadczeń.
 6. Nadzór nad targami i targowiskami.W zakresie opieki nad zabytkami do zadań referatu należy w szczególności:

 
 1. Zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru zabytków
 2. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytkówW zakresie Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego do zadań referatu należy w szczególności:

 
 1. Koordynowanie prac z zakresu Zarządzania Kryzysowego.
 2. Planowanie i prognozowanie działań w wypadku wystąpienia zagrożeń miejscowych oraz ich analizowanie
 3. Planowanie i organizowanie systemów ostrzegania ludności.
 4. Zapobieganie i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych.
 5. Organizowanie i uzgadnianie planów działania w zakresie obrony cywilnej.
 6. Prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej, nadzór nad wykonywaniem konserwacji i utrzymania w pełnej gotowości środków alarmowych i łączności, wyposażenia i sprzętu.

 


Do zadań Referatu w zakresie pozostałych spraw należy:

 
 1. Prowadzenie spraw i współdziałanie w sprawach zgromadzeń, cudzoziemców, mniejszości narodowych i obywatelstwa,
 2. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony informacji niejawnych
 3. Pełnienie funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych urzędu, przeprowadzanie postępowań w sprawie wydania poświadczeń bezpieczeństwa.
 4. Prowadzenie kancelarii tajnej.
 5. Zgłaszanie do rejestracji GIODO zbioru danych osobowych.
 

PRACOWNICY:

Kinga Leks
Stanowisko ds. oświaty, kultury, sportu i zdrowia
Imię:
Kinga
Nazwisko:
Leks
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Aleksandra Ołtun
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych, Zastępca Kierownika USC, Inspektor ds. ewidencji ludności, meldunków i ochrony informacji niejawnych.
Imię:
Aleksandra
Nazwisko:
Ołtun
Email:
eld@szczekociny.pl
Telefon:
3557050 wew. 104
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Agata Szymańska
Pomoc administracyjna
Imię:
Agata
Nazwisko:
Szymańska
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WNIOSKI DO POBRANIA

23‑11‑2018 11:37:07
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Jakub Otczyk
Komendant Gminny ds. Ochrony Przeciwpożarowej
Imię:
Jakub
Nazwisko:
Otczyk
Email:
eld@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 124
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Włodzimierz Moś
Inspektor ds. handlu, ewidencji działalości gospodarczej, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
Imię:
Włodzimierz
Nazwisko:
Moś
Email:
dgizk@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 121
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Kinga
Nazwisko:
Leks
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Agata
Nazwisko:
Szymańska
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Aleksandra
Nazwisko:
Ołtun
Email:
eld@szczekociny.pl
Telefon:
3557050 wew. 104
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Jakub
Nazwisko:
Otczyk
Email:
eld@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 124
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Włodzimierz
Nazwisko:
Moś
Email:
dgizk@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 121
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  19‑04‑2013 15:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  19‑04‑2013 15:15:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑10‑2020 13:40:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie