Referat Rozwoju i Promocji Gminy (RR)


Zadania Referatu w zakresie Planowanie Przestrzennego obejmują sprawy z zakresu:

 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
 • koordynacja sporządzania projektów planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie wypisów i wyrysów z aktualnie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego, także z uchylonych i nieobowiązujących oraz studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie rejestrów planów miejscowych, a także wniosków o ich sporządzenie lub zmianę oraz przechowywanie oryginałów planów zagospodarowania przestrzennego uchylonych i nieobowiązujących,
 • wydawanie decyzji o warunkiach zabudowy w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzjii o warunkach zabudowy,
 • prowadzenie rejestrów wydanych decyzji,
 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w związku z należnymi Gminie opłatami i ewentualnymi odszkodowaniami za poniesioną przez właścicieli gruntów szkodę rzeczywistą, wynikającymi z uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz realizacją zapisów zawartych w uchwałach Rady Gminy dotyczących tzw. opłat planistycznych,
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących zmian w budowie obiektu w zakresie ich zgodności z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości,
 • wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
 • pomoc dla inwestorów w zakresie porad i informacji dotyczących procedur zmierzających do wydania decyzji administracyjnych dotyczących przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz budowlanych.

 

Zakresie inwestycji gminnych zadania Referatu obejmują:

 

 1. Koordynowanie i nadzór nad przygotowaniem i realizacją inwestycji gminnych,
 2. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy, w zakresie inwestycji realizowanych na terenie miasta i gminy,
 3. Inicjowanie spraw wyposażenia gruntów w urządzenia komunalne i sieć uzbrojenia terenu,
 4. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji gminnych,
 5. Rozliczenie rzeczowe inwestycji zakończonych i przekazanie dokumentów do Referatu KPiO.
 6. Organizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:
 7. zlecanie opracowania projektu budowlanego i stosownie do potrzeb innych projektów,
 8. nadzór nad wykonaniem i odbiorem robót budowlanych
 9. Współpraca z inspektorem nadzoru w okresie poprzedzającym realizacje budowy, okresie trwania, przebiegu budowy (realizacji) oraz związanych z odbiorem obiektu lub robót a także w okresie rękojmi
 10. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 11. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie
 12. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do Użytkowania.
 13. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

 

W zakresie rozwoju gminy zadania Referatu obejmują:

 1. Koordynacja i nadzór nad opracowywaniem projektów gminnych programów gospodarczych strategii i rozwoju Gminy,
 2. Przygotowaniu planów inwestycyjnych,

 

W zakresie zamówień publicznych zadania Referatu obejmują:

 1. Planowanie zamówień publicznych,
 2. Przygotowanie we współpracy z właściwymi referatami dokumentów niezbędnych do ogłaszania przetargów,
 3. Ogłaszanie, organizacja i przeprowadzanie przetargów,
 4. Przedkładanie Burmistrzowi do zatwierdzenia kompletnej dokumentacji przetargowej,
 5. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych, do których stosuje się prawoo zamówieniach publicznych,
 6. Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach,
 7. Prowadzenie spraw z zakresu partnerstwa publiczno - prywatnego.


W zakresie promocji Gminy i pozyskiwania środków pozabudżetowych zadania Referatu obejmują:
 1. Współpraca w zakresie promocji z organizacjami społecznymi i gospodarczymi działającymi na terenie miasta i gminy,
 2. Działalność informacyjno - wydawnicza,
 3. Współpraca z mediami,
 4. Inicjowanie i koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych (wypełnianie wniosków aplikacyjnych, aplikowanie, monitorowanie i nadzór nad realizacją i rozliczaniem inwestycji zgodnie ze złożonymi wnioskami, ,
 5. Współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych i w zakresie promocji miasta i gminy Szczekociny,
 6. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi ,
 7. Kontakty z samorządami i innymi podmiotami zagranicznymi,
 8. Przygotowanie informacji, materiałów, opracowań i wydawanie materiałów promującychmiasto i gminę ,
 9. Publikowanie informacji w środkach przekazu i na stronie internetowej Urzędu Miasta iGminy Szczekociny

W zakresie gospodarki komunalnej do zadań referatu należy w szczególności:

 
 1. Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym tj. prowadzenie ewidencji,przygotowanie dokumentacji i projektów umów najmu lokali mieszkalnychi użytkowych,
 2. Gospodarowanie obiektami i lokalami komunalnymi (bieżące utrzymanie, eksploatacje, czynsze, opłaty i prowadzenie ewidencji wnioskowanie o inwestycje i remonty),
 3. Prowadzenie ewidencji podań o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy i spraw związanych z przydziałem lokali.
 4. Prowadzenie egzekucji administracyjnej w sprawach lokalowych,
 5. Bieżące utrzymanie budynków wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego,
 6. zarządzanie budynkiem Urzędu, koordynacja prowadzonych w nich remontów, nadzór i koordynacja bieżących prac konserwacyjnych, porządkowych i gospodarczych,
 7. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania budynku urzędu i środków transportu Urzędu,
 8. zapewnienie dostaw mediów niezbędnych do funkcjonowania urzędu i ich rozliczanie.
 9. podejmowanie działań w zakresie: właściwego utrzymania zielni miejskiej, oczyszczania miasta, cmentarnictwa i grobów wojennych
 10. Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem mieszkańcom Gminy dostawwody oraz oczyszczania ścieków,
 11. Prowadzenie spraw w zakresie eksploatacji, utrzymania i remontów kanalizacjideszczowej,
 12. Prowadzenie spraw w zakresie zaopatrzenia miasta i gminy w niezbędne dostawy energiielektrycznej, cieplnej i gazu,
 13. Współdziałanie w zakresie obsługi targowiska,
 14. Organizowanie i kontrola prac osób skazanych,
 15. Organizowanie i nadzorowanie prac publicznych i robót interwencyjnych
 16. Wydawanie kart drogowych , terminowe rozliczanie kart drogowych i rozliczanie zużycia paliwa zakupionego dla samochodów służbowych Urzędu.
 17. Organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.
 18. Prowadzenie ewidencji miejsc pamięci narodowej.

   

  W zakresie dróg gminnych do zadań referatu należy w szczególności:

   

  1. Wydawanie opinii w zakresie przebiegu dróg powiatowych,
  2. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz występowanie do zarządu powiatu o opinię,
  3. Planowanie i budowa, remonty, modernizacja, bieżące utrzymanie i ochrona dróg gminnych, w tym rozliczanie rzeczowo - finansowe w/w robot,
  4. Budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg transportu rolnego, w tym rozliczanie rzeczowo - finansowe w/w robót,
  5. Zarządzanie siecią dróg gminnych,
  6. Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
  7. Wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów związanych z gospodarka drogową,
  8. Wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów niezwiązanych z gospodarka drogową.
  9. Prowadzenie bieżących i okresowych kontroli stanu dróg, ulic, placów, obiektów mostowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  10. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych.
  11. Współdziałanie z innymi zarządami dróg w przedmiocie realizacji inwestycji drogowych,
  12. Prowadzenie spraw w zakresie oznakowania dróg,
  13. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów drogowych,
  14. Ustalanie miejsc, w których opiera się opłaty za parkowanie pojazdów,
  15. Prowadzenie spraw w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
  16. Koordynacja spraw związanych z rozkładami jazdy komunikacji pasażerskiej,
  17. Nadzór nad utrzymaniem przystanków i wiat przystankowych,
  18. Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic,

   


  W zakresie utrzymania czystości i gospodarki odpadami do zadań referatu należy w szczególności:
   
  1. Realizacja zadań w zakresie czystości i porządku w gminie oraz prawidłowego stanu sanitarnego gminy, utylizacji odpadów komunalnych i wysypisk śmieci.
  2. Opracowywanie Planów Gospodarki dla Gminy i przygotowywanie sprawozdań z ich realizacji.
  3. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  4. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  5. Prowadzenie rejestru wydanych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  6. Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
  7. Wydawanie decyzji w przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji.
  8. Współpraca z wykonawcą w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Szczekociny
  9. Prowadzenie sprawozdawczości z gospodarki odpadami komunalnymi.

  W zakresie spraw oświaty, kultury, sportu i zdrowia oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi zadania Referatu obejmują:

   

  1. Stała współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówkamioświatowymi Gminy,
  2. Współpraca z dyrektorami placówek oświatowych i Kuratorium Oświaty,
  3. Przygotowanie stosownych dokumentów, projektów, uchwał w celu przeprowadzeniakonkursu na dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola,
  4. Realizacja procedury w sprawie awansu zawodowego na stopień nauczycielamianowanego,
  5. Przygotowanie stosownych dokumentów, projektów uchwał w celu nadania szkoleimienia,
  6. Koordynacja czynności prawnych i organizacyjnych związanych z zakładaniem, prowadzeniem, utrzymaniem, likwidacją, zmianą stopnia organizacji i przekształceniaprzedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum oraz przygotowanie stosownych aktówprawnych w tym zakresie,
  7. Przedkładanie do zatwierdzenia przez Burmistrza projektów organizacyjnych przedszkoli,szkół podstawowych i gimnazjów,
  8. Przygotowanie i przedkładanie Burmistrzowi projektów opinii w sprawie powołania nastanowisko dyrektora w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach,
  9. Organizowanie konkursów na dyrektora przedszkola szkoły podstawowej lub gimnazjum,
  10. Weryfikacja pod względem formalnym wniosków o wyrażenie zgody na założenieniepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum przez osoby prawne lubfizyczne oraz przygotowanie projektów uchwał Rady w tym przedmiocie,
  11. Rozliczanie dotacji udzielonych z budżetu gminy niepublicznym placówkom oświatowym,
  12. Prowadzenie ewidencji spełnienia obowiązku szkolnego przez dzieci będące w wiekudo 18 lat zamieszkałych na terenie Gminy,
  13. Przygotowanie projektów uchwał Rady w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,
  14. prowadzenie postępowań w sprawie dofinansowania pracowników młodocianych
  15. Współpraca z organizacjami pozarządowymi;
  16. Przeprowadzanie konkursów w celu wyłonienia wykonawcy zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i kultury,
  17. rozliczanie oraz kontrola w/w wykonawców pod kątem prawidłowości wykorzystania dotacji
  18. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Burmistrza w dziedzinie sportu i kultury.
  19. Prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury,
  20. Współpraca z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w zakresie upowszechniania i organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
  21. współdziałanie z instytucjami ochrony zdrowia w sprawie organizacji akcji prozdrowotynych na terenie Gminy Szczekociny;
  22. koordynowanie działalności organizacji i instytucji, których celem jest ochrona zdrowia,
  23. organizowanie na terenie gminy akcji związanych z ochroną zdrowia mieszkańców,
  24. opracowywanie programów prozdrowotnych dla mieszkańców gminy
 

PRACOWNICY:

Barbara Winiarska
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Imię:
Barbara
Nazwisko:
Winiarska
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Natalia Karoń
Stanowisko ds. inwestycji
Imię:
Natalia
Nazwisko:
Karoń
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Małgorzata Derda
Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Gminy
Imię:
Małgorzata
Nazwisko:
Derda
Email:
gpik@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 110
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Katarzyna Kozłowska
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno - Prywatnego
Imię:
Katarzyna
Nazwisko:
Kozłowska
Email:
gpik@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 110
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Andrzej Fatyga
Stanowisko ds. Inwestycji i Nadzoru Inwestorskiego
Imię:
Andrzej
Nazwisko:
Fatyga
Email:
gpik@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 110
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Barbara
Nazwisko:
Winiarska
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Natalia
Nazwisko:
Karoń
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Katarzyna
Nazwisko:
Kozłowska
Email:
gpik@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 110
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Andrzej
Nazwisko:
Fatyga
Email:
gpik@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 110
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Małgorzata
Nazwisko:
Derda
Email:
gpik@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 110
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  22‑04‑2013 09:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  22‑04‑2013 09:39:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑05‑2021 08:45:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie