Jednostki pomocnicze Miasta i Gminy Szczekociny - sołectwa, osiedla


Sołectwo, osiedle tworzy rada miasta i gminy w formie uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

  1. nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
  2. zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
  3. organizację i zadania organów jednostek pomocniczych,
  4. zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
  5. zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.
 

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, natomiast osiedla jest zebranie miszkańców.

Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

  1. sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,
  2. rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.
 

Organem wykonawczym osiedla, wybieranym na okres kadencji jest:

  1. zarząd osiedla składający się z minimum 3 osób, w tym z przewodniczącego osiedla.
 

Kadencja trwa 5 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
Nadzór nad działalnością sołectw i osiedli sprawuje rada miasta i gminy oraz burmistrz.

Więcej informacji: Statut Gminy

Informacja wytworzona przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  12‑12‑2012 11:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: pasz@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  12‑12‑2012 11:54:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑01‑2021 08:22:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie