Rejestry


Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Szczekociny

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Szczekociny, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm), zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Szczekociny:

I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Szczekociny prowadzi: Referat Organizacyjny w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny

ul. Senatorska 2,

42-445 Szczekociny,

tel. 34 3557050 wew. 108,

godziny urzędowe: 730-1530

 

II. Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
"1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;

2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie."

III. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

IV. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.,
o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r. , poz. 1827 z późn. zm.).

V. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr.187, poz. 1330).

VI. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny lub na konto Gminy Szczekociny: Bank Spółdzielczy w Szczekocinach nr 66 8277 0002 0007 0000 0566 0001

 

Dane teleadresowe instytucji kultury:

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach

42-445 Szczekociny

ul. Krakowska 23

tel. 34 3557075

mgok_szczekociny@interia.pl

 

 

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna
w Szczekocinach

42-445 Szczekociny
ul. Spacerowa 12

Tel. 34 3557164

biblioteka_szczekociny@op.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  08‑07‑2014 09:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  08‑07‑2014 09:46:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑06‑2017 12:40:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie