MIENIE GMINNEMieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych.

Gminnymi osobami prawnymi są, poza gminą, gminne jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status oraz inne osoby prawne, które mogą być tworzone przez gminę na podstawie ustaw.

Nabycie mienia gminnego następuje w szczególności:
  • na podstawie ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym - formalną podstawę nabycia mienia stanowią decyzje komunalizacyjne
  • przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy
  • przez przekazanie gminie mienia przez administracje rządową
  • w wyniku własnej działalności gospodarczej
  • przez inne czynności prawne
  • w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo burmistrz. Burmistrz może udzielić upoważnienia do działania w tym zakresie zastępcy burmistrza samodzielnie lub wraz z inną osobą również upoważnioną przez burmistrza.

Czynność prawna, z której wynika zobowiązanie pieniężne wymaga kontrasygnaty skarbnika miasta i gminy.

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez burmistrza.

Gminne osoby prawne decydują samodzielnie, w granicach ustaw, o sposobie wykonywania należących do nich praw majątkowych.

Miejsko - Gminny zasób nieruchomości

W skład miejsko - gminnego zasobu nieruchomości wchodzą nieruchomości stanowiące własność gminy z wyjątkiem oddanych w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd lub obciążonych prawem użytkowania.

Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości należy do kompetencji burmistrza, z uwzględnieniem wyłącznej kompetencji rady miasta i gminy do określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad przez radę burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za każdorazową zgodą rady miasta i gminy.
Informacja wytworzona przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  06‑03‑2013 13:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  06‑03‑2013 13:01:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑04‑2013 14:03:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie