Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GNiOS)W zakresie gospodarki nieruchomościami do zadań referatu należy w szczególności:
 1. Prowadzenie rejestru gruntów i budynków mienia gminnego,
 2. Przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej dla celów sprzedaży, dzierżawy, zarządu i użytkowania wieczystego oraz w związku z przetargami,
 3. Sporządzanie i rejestracja umów zbycia i obciążenia nieruchomości,
 4. Przygotowanie dokumentacji do komunalizacji nieruchomości na terenie Gminy,
 5. Tworzenie zasobu gruntów gminnych na cele zabudowy oraz nabywanie nieruchomości na inne cele w tym pod inwestycje gminne,
 6. Regulacja stanów prawnych nieruchomości mienia gminnego,
 7. Prowadzenie spraw z zakresu wykorzystania prawa pierwokupu nieruchomości,
 8. Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej.W zakresie ochrony i kształtowania środowiska na terenie Gminy do zadań referatu należy w szczególności:

 1. nadzór nad ochroną ziemi, powietrza, wód gruntowych przed zanieczyszczeniami, nadmiernym hałasem i innymi czynnikami powodującymi zagrożenie dla środowiska,
 2. nadzór i kontrola użytkowników maszyn i urządzeń nad prawidłowym eksploatowaniem pod względem uciążliwości dla środowiska,
 3. nadzór i kontrola użytkowników w sposób szczególny korzystających ze środowiska - wydobywających kopaliny i inne minerały na terenie Gminy - wydawanie odpowiednich decyzji i postanowień w tym zakresie,
 4. współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska w zakresie ochrony i utrzymania środowiska w należytym stanie.
 5. opiniowanie i uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie planowania inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska,
 6. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
 7. prowadzenie wykazu publicznie dostępnych danych dotyczących ochrony środowiska.
 8. edukacja ekologiczna
 9. Opracowywanie gminnych programów ochrony środowiska,
 10. Realizacja zadań związanych z wdrażaniem Gminnego POŚ w tym: koordynowanie zadań wg. POŚ, monitorowanie efektów ich realizacji oraz przedstawianie okresowych raportów,
 11. Naliczanie opłat na gospodarcze korzystanie ze środowiska Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny
 12. Zatwierdzanie ugód w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach.
 13. Prowadzenie spraw z zakresu zmiany stanu wody na gruncie - prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie decyzji nakazujących właścicielom gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.
 14. Prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów.
 15. Prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie decyzji w celu wymierzenia kary za zniszczenie, usuwanie niewłaściwą pielęgnację terenów zieleni, drzew i krzewów.
 16. Realizacja innych zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie przyrody
 17. Prowadzenie spraw dotyczących ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
 18. Prowadzenie spraw w zakresie udzielenia, cofania zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
 19. Zadania gminy wynikające z Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze.W zakresie rolnictwa i leśnictwa do zadań referatu należy w szczególności:


 1. Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, rybactwa, hodowli zwierząt,.
 2. Poświadczanie oświadczeń na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
 3. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego
 4. Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich
 5. Opiniowanie obowiązku zdjęcia warstwy ziemi uprawnej.
 6. Współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie organizacji profilaktyki weterynaryjnej na terenie Gminy i w zakresie zwalczania chorób zwierzęcych,
 7. Współpraca ze Stacją Chemiczno Rolniczą w zakresie badania gleb i zakupu wapna
 8. Nadzór nad kołami łowieckimi w zakresie ustalania planów odstrzałów oraz zwalczania wścieklizny,
 9. Nadzór nad realizacją zalesień gruntów leśnych będących własnością gminy oraz ich pielęgnacja .
 10. Organizacja i przeprowadzanie wyborów do izb rolniczych,W zakresie spraw geodezyjnych do zadań referatu należy w szczególności :


 1. Scalenia i podziały nieruchomości,
 2. Rozgraniczenia nieruchomości:
 • przygotowanie postanowień o wszczęciu postępowań rozgraniczeniowych,
 • analiza i kontrola dokumentacji rozgraniczeniowej (operaty geodezyjne)
 • orzekanie o umorzeniu i zatwierdzeniu rozgraniczeń
 • przesyłanie dokumentacji wraz z opinią do organów wyższej instancji i sądu
 • kompletowania dokumentów i przesyłanie do ewidencji gruntów,

3. Podziały nieruchomości:
 • analiza i ocena operatów pomiarowych przedłożonych do zatwierdzenia,
 • wydawanie decyzji zatwierdzających podziały i przesłanie kompletu dokumentów do zmian w ewidencji gruntów.

4. Nazewnictwo ulic i numeracja porządkowa nieruchomości:

 • prowadzenie rejestrów numeracji budynków i wprowadzanie zmian
 • wydawanie zawiadomień o nadaniu numeracji budynków z przesłaniem do stosownych organów
 • wydawanie zaświadczeń o lokalizacji budynków dla celów prawnych,
 • przygotowywanie projektów uchwał i rozstrzygnięć w przedmiocie wprowadzenia lub zmiany numeracji nieruchomości.PRACOWNICY:

Karolina Adamus
Kierownik Referatu, ( Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami )
Imię:
Karolina
Nazwisko:
Adamus
Email:
rl@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 124
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Edyta Wojciechowska
Stanowisko ds. Ochrony Środowiska
Imię:
Edyta
Nazwisko:
Wojciechowska
Email:
rl@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 124
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Anna Łapaj
Stanowisko ds. Rolnictwa i Leśnictwa
Imię:
Anna
Nazwisko:
Łapaj
Email:
rl@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 124
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Danuta Piętak
Stanowisko ds. Geodezji
Imię:
Danuta
Nazwisko:
Piętak
Email:
rl@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 124
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Monika Ptaszek - Sochacka
Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Imię:
Monika
Nazwisko:
Ptaszek - Sochacka
Email:
gpik@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 121
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Łukasz Wojciechowski
Podimspektor ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Imię:
Łukasz
Nazwisko:
Wojciechowski
Telefon:
3557050 wew. 121
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  22‑04‑2013 09:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
31‑08‑2017 12:48:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive